Obchodní podmínky

INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.GETFRESH.CZ A (TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY)

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek http://www.getfresh.cz nebo telefonické linky +420601142067.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.7.2017.

Prodávající a provozovatel pro oblast Brno a blízké okolí: Getfresh cz (FIRI s.r.o.), se sídlem Divadelní 3, 620 00 Brno, IČ 26280884, DIČ CZ26280884, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 41642, další kontaktní údaje info@getfresh.cz a +420 601142067

STRANY

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.getfresh.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Getfresh nebo s ním jinak jedná.

OBECNÉ INFORMACE

 1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách http://www.getfresh.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.
 2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.
 3. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u Getfresh uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro Getfresh nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.
 4. Getfresh si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Getfresh si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).
 5. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.
 6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 7. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 8. Přijetím objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany Getfresh za přijatou, pokud Getfresh nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany Getfresh ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Getfresh. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je Getfresh oprávněna objednávku zrušit (stornovat).
 9. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovně Getfresh jsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se jen vyjímečně mohou vyskytovat ve všech potravinách.

DOPRAVA PLATBA

 1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.
 2. Nepřevezme-li kupující zboží a Getfresh vzniknou z tohoto důvodu náklady, je Getfresh oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není Getfresh povinno zboží předat.
 3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.
 4. Cena zboží je včetně obalu.

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

 1. Způsoby platby: platba hotově při předání, platba stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Déjauners) při předání, bezhotovostně platební kartou při objednávání (prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ComGate Payments, as). Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání.
  Na stravenky Getfresh nevrací.
 3. Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující Getfresh souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
 4. Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) – pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr.
 5. Doba rozvozu:
  Po- Pá 10:00 – 13:30
 6. Náklady na dodání:
  Osobní odběr 0 Kč.
  Kurýrní služba (náš rozvoz) 0 Kč – pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma.
 7. Místa pro osobní odběr: provozovna- prodejna
  Na Poříčí 41/1
  66451 Šlapanice

ZÓNY PRO DOPRAVU KURÝREM, DOBA DORUČENÍ

Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně, tato sdělená doba dodání je orientační. Při objednání bude sdělen aktuální odhadovaný čas doby doručení (Getfresh si vyhrazuje cca 15 – 25 minutovou rezervu v přesnosti doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) Getfresh neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc – v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit Getfresh neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.
 2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Getfresh je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.
 3. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.
 4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující Getfresh, co ještě vrátit může, a dá Getfresh náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 6. Getfresh odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).
 7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Getfresh.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci (tj. Getfresh). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje telefonicky předané, obsažené v objednávkovém formuláři či jinak předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.